Gemeenteraadsverkiezingen

Het zal maar weinig lezers van deze rubriek ontgaan zijn dat de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande zijn. Op woensdag 21 maart mogen alle Ambachtse ingezetenen van 18 jaar en ouder van hun democratisch recht gebruik maken om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Dit keer dingen 8 politieke partijen om de kiezersgunst. Bij gemeenteraadsverkiezingen is de keuze in ons dorp nooit eerder zo groot geweest. In het verleden namen nooit meer dan 7 partijen aan de verkiezingen deel.

Veel bekende landelijke partijen zijn ook in Ambacht van de partij. Maar in 1931 had je in ons dorp de Bezuinigingspartij (later opgegaan in de VVD die toen nog Vrijheidsbond heette). In 1935 konden kiezers hun stem uitbrengen op de Vrije Anti Revolutionaire Partij en op een partij die zich Algemeen Belang noemde. In 1966 deed de Katholieke Volkspartij (later opgegaan in het CDA) mee. Dit illustreert dat de toen sterk groeiende gemeente ook een meer pluriforme samenstelling kreeg. In 1970 was er overigens geen KVP meer. Deze was overgegaan in HIAmbacht 2000+. Als men let op de samenstelling van deze lijst, is er een duidelijke lijn aanwezig van de Ambachtse KVP, via HIAmbacht 2000+ naar de huidige partij Gemeentebelangen, die in 1974 voor het eerst op het stembiljet voorkwam. In 1978 deed het GPV (later met RPF gefuseerd tot CU) een keer mee. In datzelfde 1978 kon men ook kiezen op de Communistische Partij (tegenwoordig deel van Groen Links) In 1998 konden kiezers voor één keer stemmen op een gecombineerde lijst PvdA/Groen Links.

Op 21 maart kan de Ambachtse bevolking 23 raadsleden kiezen. Dat is voor de eerste keer. Sinds 2010 bestond de raad uit 21 zetels. De grootte van de gemeenteraad houdt verband met het aantal inwoners. Vóór 1900 werd ons dorp bestuurd door 7 raadsleden. In het jaar 1900 mochten er 11 raadsleden zitting nemen. Vervolgens is met de groei van de gemeente het aantal raadsleden geregeld met 2 vermeerderd tot 23 nu.

Tegenwoordig mag iedereeen die in Ambacht woonachtig is en de 18-jarige leeftijd heeft bereikt, aan de verkiezing meedoen. In de 19e eeuw kende men het zgn. censuskiesrecht. Men moest een voldoende belastbaar inkomen hebben. In 1887 kwamen daar nog andere 'kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand' bij. Sinds 1919 staat het kiesrecht ook open voor vrouwen.

Nog iets. Vóór 1917 bestond er een zittingsduur van 6 jaar. Elke twee jaar trad een derde van de gemeenteraad af. Men moest voldoende stemmen halen (de kiesdeler) om gekozen te worden. Anders werd er twee weken later een herstemming gehouden. Wanneer iemand tussentijds naar elders verhuisde of kwam te overlijden had er ook een tussentijdse verkiezing plaats.

Meer berichten
Shopbox