<p>De raadszaal van Hendrik-Ido-Ambacht.</p>

De raadszaal van Hendrik-Ido-Ambacht.

(Foto: pr)

Raadsvergadering teruggeblikt

H.I.Ambacht - Op maandag 10 mei vond de maandelijkse raadsvergadering plaats. Hier volgt een korte terugblik op deze (korte) vergadering. Allereerst zijn er enkele vragen gesteld door de fractie van Gemeente Belangen over de huidige stand van zaken rondom Covid en over het Perenlaantje. Na de beantwoording op die vragen, is de lijst met ingekomen stukken behandeld. Vervolgens zijn er twee raadsvoorstellen vastgesteld. Allereerst het raadsvoorstel ‘Hoofdlijnennotitie Sociaal Domein’. In de Drechtsteden zijn op dit moment twee transities gaande: de transitie naar een servicegemeente in het bedrijfsvoeringsdomein en de transitie naar een klassieke GR-regeling in het sociaal domein. In de notitie ‘Contouren van een vernieuwde samenwerking in het Sociaal Domein Drechtsteden’ zijn de hoofdlijnen en contouren van de vernieuwde samenwerking beschreven. In de commissie is dit stuk eerder (voor)besproken en is ook besloten dat dit voorstel op deze avond als een hamerstuk behandeld zou worden. De fractie van het CDA heeft hier alleen nog een aanvullende opmerking geplaatst met betrekking tot een evenwichtige verdeling van stemmen door de samenwerkende gemeenten. Daarna is het raadsvoorstel ‘maatwerkbeleid grondverzet bedrijventerrein Ambachtsezoom’, ook een hamerstuk, vastgesteld. D66 heeft hier wel een stemverklaring afgegeven om ook bij nieuwe bedrijventerrein altijd te werken met circulariteit en schone grond. Ten slotte is het comptabiliteitsbesluit vastgesteld en heeft de voorzitter de vergadering gesloten. De voorzitter gaf hierbij aan dat het een volgende keer wellicht mogelijk is om weer fysiek in de raadszaal te vergaderen. Of en hoe dit mogelijk is, zal te zijner tijd nader bekeken moeten worden.

Commissievergaderingen

De volgende raadsvergadering vindt plaats op 7 juni. De raadsvoorstellen die op de agenda staan, zijn/worden (voor)besproken tijdens de commissievergaderingen van 17 (WOS), 18 (RZ- De Volgerlanden) en 26 mei (ABA-Financiën). De volgende raadsvoorstellen staan op de agenda: Rekenkamerrapport Sportief Hendrik-Ido-Ambacht (WOS), Vaststellen beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid (WOS), Grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom 2021 (RZ- De Volgerlanden), Grondexploitatie De Volgerlanden 2021 (RZ- De Volgerlanden), Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2022 Gevudo (RZ- De Volgerlanden), Langetermijn financiering Stedin Holding N.V. (ABA-Financiën) en de zienswijzen jaarstukken en begrotingen van de GR-en (ABA-Financiën).

De raadsvoorstellen en bijlagen kunt u terugvinden bij de agenda. Boven elk raadsvoorstel is ook altijd een korte samenvatting opgenomen, waarin u kort de kern van het voorstel kunt lezen.

Live meekijken of terugkijken?

Alle vergaderingen zijn live te volgen via https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/. Alle agendastukken zijn hier terug te vinden en de vergaderingen kunt u daar ook terugkijken.

Contact

Indien u vragen heeft over de vergaderingen of graag in contact komt met de fracties, neem dan contact op met de griffie via griffie@h-i-ambacht.nl of direct met de griffier via 078 7702687. Volgt u de pagina van de gemeenteraad al op Facebook en het account op Twitter? Zo blijft u op de hoogte van alle actuele informatie van en over de gemeenteraad.

Shopbox

Meer berichten